Tratto da “A Crìa da Cumpagnia Armasca” – n. 60 – III Trimestre 2019

“Tra Marsu e Avrì, u gh’è pocu da dì”

(Tra i mesi di marzo ed aprile, non c’è differenza, come in molte cose)


“Fevrà u cürtu u l’è pésu d’in Türco”

(Febbraio “corto” è il mese più terribile)